Трениране на вoлята

Вместо решението да заобикаляш щанда със сладките неща в магазина (и шопингът ти всеки път да приключва там), опитай да инвестираш във волята си. Нови изследвания сочат, че тя е като мускул, който можеш да тренираш.

Решенията ми за новата година бяха: първо, ще наложа пълен контрол над финансите си, за да не се тревожа и тази година 3а овърдрафтове, кредитни карти, спестявания и подобни потиска­щи ме банкови термини. Второ, ще се запиша на курс по шведски. Освен това ще се държа мило със семейството си, ще ям по-ряд­ко в KFC, ще чета повече книги и ще си лягам преди 1 ч.

Само дето не е нужно да си ге­ний, 3а да се сетиш на колко про­цента съм изпълнила плановете си четири месеца по-късно: на 0! Всъщност, старателни учени вече са пресметнали, че не съм единствената – 88% от всички планове и обещания приключват с неуспех. И се обзалагам, че оста­налите 12% попадат в графата „самозаблуди“. Според друго про­учване, 23% от всички обещания и планове се нарушават още през първата седмица от новата го­дина – само някакви жалки 7 дена, през които се насилваш да ста­ваш в 6:30,за да отидеш на фит­нес, преди бутонът 3а отлагане на алармата да стане неустоим.

До средата на февруари 80% от нас са се отказали от уроците по френски, йога и въздържанието от алкохол. Тоест, вече съм във фазата „подпийнала грубиянка с трохи от крънч в ъгълчетата на устните си“.

И все пак, всяка година повече от 3/4 от нас съвестно си редим план-проекти за новата година, независимо че неизбежният про­вал понижава самочувствието ни и ни кара да се чувстваме не­адекватни. Защо толкова труд­но изпълняваме тази програма, а толкова съвестно постигаме други свои цели в живота си?

Рутинният ни провал се дъл­жи на факта, че има прекале­но много неща, които искаме да спрем да правим. В момента, в който решим да си забраним не­що, мозъкът започва да сканира все повече за него. Ако кажете на хората да не мислят за шоколад, те не спират да мислят 3а него и изяждат по-голямо количество при всяка следваща възможност. Когнитивните психолози нари­чат тази система в мозъка „Мо­ниторът“. Когато решиш да не мислиш за нещо, Мониторът не­прекъснато търси и най-малкия знак за него. Да вземем за пример експеримента с бялата мечка, извършен от психолога Даниел Вегнер. Участниците били по­молени да назоват първото не­що, което им идва на ум, само да не е бяла мечка. Всеки път, кога­то бялата мечка изскачала в гла­вите им, трябвало да натиснат звънец. Въпреки че повечето се справили много по-добре от дру­ги, в крайна сметка резултати­те били плачевни.

Но Мониторът не е единстве­ното нещо, което ни пречи да се придържаме към обещанията си. Стресът също отслабва во­лята ни. Когато сме под стрес, мозъкът ни буквално изключ­ва системите ни 3а самокон­трол: стресирана си и мозъкът се опитва да повиши настрое­нието ти, така че автоматич­но търси онова, което ще те на­прави щастлива в краткосрочен период. Стресът, включително гняв, тъга, неувереност и без­покойство, превключва мозъка в състояние да търси удовлет­ворение. И като резултат, тази двойна доза допамин, водеща до състояние „бий се или бягай“, увеличава притегателните сили към онова, на което се опитваме да устоим.

Какво казва науката

Проучванията сочат, че онези хора, които имат пo-силна воля (и това не значи само да се отка­жеш от фаст фууд) живеят по- дълго и по-щастливо, връзките им са по-дълготрайни и владеят повече методи за справяне с кон­фликти. Подобни са резултати­те от т.нар. тест с гумени мече­та. Група деца на по 4 годинки са поканени в стая, в която на маса­та е оставено гумено мече. Каз­ва им се, че ако пожелаят могат да го изядат веднага. Ако обаче го оставят, след 15 мин ще получат цяло пакетче. 12 години по-късно психолозите откриват порасна­лите деца. Онези, които предпо­чели да изчакат, имали по-висо­ки оценки, докато лакомниците имали проблеми с поведението и с вниманието в час.

Така че, как да тренираме во­лята си, ако сме прелъстени от идеята да пропуснем вечерните курсове по шведски 3а сметка на излизането с приятели? Първо, трябва да разберем на какво се противопоставя волята ни. Спо­ред психолози, волята е като мус­кул. Има ограничено количество енергия и се влияе от всичко, кое­то я изтощава, независимо дали е да устоиш на допълнителна пор­ция десерт или да се концентри­раш върху работа или Facebook. В днешно време около нас има тол­кова изкушения, че специалисти са изчислили, че прекарваме средно по четири часа дневно, опитвай­ки се да им устоим. Добрите но­вини са, че този мускул, както все­ки друг, може да се тренира чрез малки повтаряеми упражнения – бързи незначителни решения, вместо генерални и дългосрочни. Да стоиш изправена или да из­ползваш и лявата си ръка (ако си десничарка), когато си миеш зъби­те, да избягваш ругатните, да си забраниш да казваш „в смисъл“, са малки промени, които тренират мускула на волята ти, което зна­чи, че във времето ще ти е все по- лесно да проявяваш самоконтрол 3а по-сериозни решения като дие­ти или да спреш цигарите напри­мер. Тази идея приела съвършен вид при едно изследване, в което три групички студенти получили помощ при спазването на различ­ни режими – фитнес, диета и оп­ределен месечен бюджет. Оказало се, че независимо 3а кое от трите предизвикателства групите били поощрени да проявят дисципли­на, и в трите сфери бил забелязан успех. Излиза, че развивайки уме­ние, базирано на самоконтрола, хората развиват добри навици във всяка друга област.

Но независимо какви цели имаш и как ги гониш, има една сериозна Заплаха, която трудно ще пребо­риш – разсейването. В друго про­учване студенти били помолени да запаметят телефонен номер. През т°ба време им предлагали ябълка или шоколад. Повечето избрали шоколада. Когато съзна­нието ти е свръхзаето, твоите импулси, а не цели, водят в избо­ра. С други думи, дори да се ста­раеш да постигнеш малки цели, концентрацията си остава все така важна.

Да устоиш на изкушението

Има и други практични начини да тренираш характера си. На­мали притока на поемания въз­дух до 4-6 вдишвания за мину­та. Това са 10-15 секунди на един дъх. Предната част на мозъчна­та кора намалява честотата на сърдечните удари и тялото ти минава от режим на стрес към режим на самоконтрол. Освен това, трябва да избягваш вра­говете на волята си: малкото сън, стресът и ниското ниво на кръвна захар. Когато си гладна и страдаш от липса на глюкоза, нямаш енергия да се противо­поставиш на импулса. Подхрани волята си с нещо леко и сладичко. Това правило не важи, особе­но ако целта ти е да избягваш ка­лориите – но това е параграф 22 на диетите. Когато си в цикъл, страдаш двойно, защото по вре­ме на менструацията енергията ти отива в репродуктивните ти органи и нивата на глюкоза в кръвта се понижават.

Разбира се, новините не са из­цяло лоши. Оказва се, че жените принципно имат по-силна воля от мъжете. Силният пол е непо­бедим, когато има ясна цел, коя­то може да превърне в надпрева­ра. Когато са на диета например, те си казват: „Ще смъкна канта­ра до еди-колко си“. Но мъжете не успяват непременно с поддържа­нето на резултата. Те са добри в преследването на наградата, но когато спрат да чувстват въл­нението от преследването й, имат нужда от нещо ново, за да задържат резултатите.

Не е добра идея да правиш спи­сък с цели, които да преследваш. Както се оказва, волята ни не е безкрайна, така че подбирай це­лите (и битките) си внимател­но. Психолозите казват: когато попиташ някой кое е разумно*’ раздели отговора му наполови­на. Тоест, ако някого ти каже, че спортува по един час на ден, смя­тай, че го прави по половин. Хо­рата си мислят, че изборът им е да правят всичко или да не пра­вят нищо. Истината е, че избо­рът е между това да не правиш нищо и да правиш каквото мо­жеш или искаш.

Още нещо – помисли как точно възприемаш промяната – вмес­то да се чувстваш обезсърчена, почувствай вдъхновението. Ми­слейки 3а нещата, които искаш да промениш, дори постепенно, е начин да стимулираш най-доброто в себе си. Така си спомняме 3а какво ни пука в действителност. Има едно усещане 3а това, че би могла да бъдеш мацката, която става рано, за да прави гимнасти­ка, избягва фаст фуда или пести. Но можем да се замсилим кои са важните 3а нас неща и да се иден­тифицираме с това идеализира­но свое A3. Ти си човекът, който може да го постигне. Повечето хора се идентифицират със своя­та най-лоша версия и си мислят, че това е истинското им A3. Ко­гато хората си поставят цели, е важно да ги накараш да се по­чувстват по-добре веднага. Така че не се измъчвай, ако след края на тази статия посегнеш към чийзбургер, както мисля да направя аз. Само се опитай да е един.

  • Cosmopolitan

 

Малки промени за големи резултати

 

 

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар