Полезна или вредна e за организма солта?

Спорът сред  медиците за  това продължа!

Всъщност, какво е солта: бяла смърт или същността на живота?

Години наред лекари­те ни казват, че солта е изключително вред­на за здравето. Но има един сериозен проблем: досега няма убедително доказателство, че из­ключването на солта от хранителния режим ще намали броя на инсулти­те или сърдечносъдовите заболявания и ще удължи живота. Освен това ня­кои експерти твърдят, че изключването на солта може да причини повече вреди, отколкото ползи на организма.

Борбата със солта вече се води на държавно ниво. Така например аме­риканското Министер­ство на здравеопазване­то през 2008 г. е създало национален проект за намаляване на приема на сол.

Към този проект са се присъединили повече от 45 градове, държави и влиятелни национал ни и международни здравни организа­ции, включително и Американската кар­диологична асоциа­ция, Американската медицинска асоциация и Международната лига за хипертония. Във Вели­кобритания и Финландия се вземат сериозни мерки за ограничаване на солта при хранене: произво­дителите на храни са длъжни да посочват не само съдържанието на сол в продуктите, но и препоръчителния грамаж. Нашите лекари също не остават по-назад. Но се оказва на практика, че де­цата не искат да се хра­нят с безсолни манджи. А и не само те – възрастни­те също. При това всич­ки знаят много добре, че прекаленият прием на натриев хлорид (т.е. обикновена готварска сол) води до хипертония, сърдечни удари и инсулти. И целта на тези големи проекти е да предотвра­тят развитието на тези заболявания чрез намаляване съдържанието на в храната.

ВПРОЧЕМ!

Плановете са грандиозни, ако не съществуваше едно про­тиворечие: дори в медицинска­та общност няма единодушие по този въпрос. Редица експер­ти заявиха, че повишаването на кръвното налягане при хора, които злоупотребяват с готварска сол, се дължи не толкова на присъствието на натрий в нея, колкото на хло­рид. И дават пример – много минерални води съдържат голямо количество натрий, но дори и продължителна употреба на минерална вода не води до увеличаване на кръвното налягане.

Но в същото време съвременната наука все още не разполага с абсо­лютно доказателство, че здравите хора може да спечелят от ограни­чаването на натрия в храната.

А някои експерти твърдят, че храната без сол дори може да навреди на здравето. Според тях намаляването на солта в храната до минимум може да доведе до нежелани последствия. А различни­те клинични проучвания, проведени досега, не от­криват директна връзка между количеството на приетата сол и сърдеч­носъдовите заболявания. Съществуват също и дос­та практични причини: солта е евтина подправка и доказан естествен кон­сервант. Ако трябва да се търсят заместители, не е ясно какво въздействие ще имат те върху здра­вето ни. Достатъчно е да си припомним замес­тителите на захарта, много от които – и това е доказано от научните изследвания – са токсични и вредни за бъбреците и черния дроб.

За Po-krasivi.net– в-к „Доктор”

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар