Намалете размера на порциите!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

В днешно време почти всичко се пред­лага в свръхопаковки. Търговците много добре осъзнават, че чрез по-големите разфасовки ще продадат повече храна. Изследванията сочат, че хората ядат по­вече, когато вземат по-голяма порция. Може и да спестите пари от икономичните пакети, но няма да си спестите излиш­ните килограми.

Ако искаме да намалим отрицателни­те последици от хитрия план на търгов­ците, подчинен на максимата „колкото повече, толкова по-добре“, трябва да променим начина си на мислене. Проуч­ванията показват, че подценяваме броя калории, които приемаме дневно, с око­ло 25 до 50%.

Оказва се, че дори студенти от амери­кански колеж по хранително-вкусови технологии могат да се заблудят. За едно от упражненията си те трябвало да доне­сат геврек, печен картоф или кифла със среден размер по тяхна преценка. След това студентите сравнили донесените от тях продукти с определените от Мини­стерството на земеделието на САЩ раз­мери на средна порция от същите про­дукти. Резултатите се оказали следните: един средно голям картоф според студен­тите тежал 200 г, а според нормите на ми­нистерството 115 г. Един средно голям геврек бил с тегло 115 г, което се равня­вало на две стандартни порции. Една средно голяма кифла се оказала 175 г или три порции.

Когато четете етикетите със съдържа­нието на хранителните продукти, прове­рявайте какъв е точният брой на порции­те в една опаковка. Много често се за­блуждаваме, че даден продукт съдържа една порция, а на опаковката всъщност са отбелязани две.

Ресторантите злоупотребяват най- много със свръхголемите порции. Напри­мер една средно голяма порция спагети може да надвишава до седем пъти коли­чеството на препоръчваната дневна пор­ция от продукти от тази хранителна гру­па (хляб, ориз, пълнозърнести храни и макарони). Не позволявайте на свръхго­лемите порции да ви примамват така, че да консумирате повече от необходимото.

 

АВТО ТЕСТ: Храните ли се здравословно?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар