Самет ходжа: „Поръсете дома си с шербет, за да го защитите“

промоции

Още в началото искам да кажа, че аз на никого и при никакви об­стоятелства не правя магии.

Вме­сто това изработвам индивиду­ални защити за успех в бизнеса, за двойките, на които им е писа­но да са заедно, в семействата вместо раздори и раздели да има щастие и разбирателство. Ува­жението между съпрузите, меж­ду децата и родителите, между роднините и близките е върховна ценност и когато тя е подложе­на на изпитание, само Коранът ми показва правилния път, по който да помогна. А преди хората да ме потърсят за съдействие, могат да се опитат и сами поне донякъ­де да се защитят. Нужно им е само да разтворят 1 супена лъжи­ца захар в 200 мл вода, леко да оц­ветят така получения шербет с безвредна червена боя и да на­пръскат дома си, като започнат от входната врата – ако живеят в апартамент, и от портата на двора – ако са в къща. После вли­зат навътре в дома, като повта­рят: „Моля Господ да ми помогне и да ме защити…“

Едва ли има някой, който да не знае, че и най-лошата – кръстоса­на, магия се прави по-бързо, от­колкото се разваля. Най-продължи­телно и най-сериозно работя за изчистването на родовото про­клятие, защото то влиза в кръвта на човека, чрез нея се предава от поколение на поколение и са необ­ходими молитви, 366 заклинания и специални ритуали, за да се попра­ви злото.

Обикновено работя със специал­ни свещи и катран, но за да е си­гурен резултатът, колим за кур­бан мъжко животно – коч или бик, като за изчистването използва­ме кръвта и рогата, а месото раз­даваме на бедните. Коранът ни учи да помагаме и как да го пра­вим, а също така и как един човек може да бъде върнат в правия път. Има хора, които потъват в хазар­та, на други пък големият проблем е пиенето. И едните, и другите са идвали, за да искат от мен съвет как да се отърват от тези свои пороци. Винаги съм искал да бъда полезен, затова всеки път отварям Корана, но… свещената книга сама се затваря, с което по­казва колко грешни са тези, кои­то се занимават с подобни дея­ния. Търсили са ме хора с молба да им кажа как да спечелят много пари, как да измамят съдружници­те си или тези, с които работят.

На никого от тях не съм бил поле­зен, защото Коранът не толери­ра измамата и алчността. Тя из­правя едни срещу други много близки хора – приятели, баща сре­щу син, брат срещу брата. Не мога да ги науча как нечестно и користно да забогатеят.

Ако трябва да изчистя направе­на на някого магия, дори когато е силна и кръстосана, пак се спра­вям. Мога да кажа не само кой е извършителят, но и кой е поръчи­телят. Не го правя, защото от споменаването на едно или друго име никой няма да спечели. Ще се увеличат само съмненията и на­прежението между хората. Вме­сто това аз им предлагам да за­щитя дома, семейството, бизне­са им, за да бъдат неуязвими за лошите мисли, постъпки и енер­гии. Нашият род е тръгнал от ходжа и до днес – вече няколко по­коления, уменията и помощта за другите вървят ръка за ръка.

Никога не съм отказал помощ за дете. От каквото и да се е нуж­даело, всеки път съм бил насреща. Баща ми и дядо ми ме научиха, че всяко дете е ново начало и възход, затова винаги и по всякакъв начин трябва да се подкрепят децата, които трябва да живеят в спокой­ствие, любов и разбирателство. Всеки може да сгреши, важно е да иска и да знае как да поправи греш­ката си и как да продължи на­татък.

Ако имате нужда от мен, може­те да ме потърсите, където и да се намирате. Помощта ми е га­рантирана.

Самет ходжа

 

Направете си билкова магия за богатство и късмет

 

 

 

 

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар