Проучете внимателно правните задължения към завещанието

 завещание

  • Проучете какво не се включва в завещанието ви

Често срещана греш­ка при планирането на унаследяването е предположението, че завещанието има решителната дума и анулира вся­какви предишни споразумения. То са­мо урежда прехвърлянето на активи, които все още не са уредени по друг начин – част от тях могат автоматично да отидат при някой друг след смъртта ви, без значение какво сте записали в завещанието си.

Например когато сте започнали да осигурявате пенсията си, може да сте посочили първородното си и по онова време единствено дете като бенефи­циент. Тези пари пак ще отидат при него, ако починете, преди да се пенсио­нирате, дори ако завещанието ви каз­ва, че всичките ви активи трябва да се разделят между трите ви деца, които вече имате. По подобен начин бенефи­циентът на застраховката „Живот“ ще вземе парите от нея при всички поло­жения. Или ако сте съсобственик на дома си заедно със съпругата си, тя ще получи пълна собственост върху имо­та, ако починете, дори да сте искали да оставите вашия дял на децата си от предишна връзка например. Същото се отнася и за дела ви в общата банко­ва сметка.

Затова проверете бенефициентите си по всички пенсионни застраховки и полици и ако е необходимо, ги проме­нете. Също така внимателно прегле­дайте общите ви активи. Може да поис­кате да промените собствеността на до­ма си или банковите сметки в зависимост от това на кого какво ще за­вещаете след смъртта си.

  • Уверете се, че тези, които ще се нуждаят от завещанието ви могат да го намерят

Ако никой не знае къде е завещанието ви и то не може да бъде открито, имуществото ви ще се подели според правилата при липса на завеща­ние, затова се уверете, че изпълнителят му и най-близките ви знаят къде да го търсят. Обикновено когато адвокатът изготви завещанието ви, ще ви изпра­ти копие и ще запази оригинала. Каже­те му къде е копието ви и се погрижете наследниците ви да знаят името и адре­са на адвоката.

Как да прецените дали един адвокат е добър?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар