Само приятели? Друг път!

Често казваме, че в любовта има равни дози секс и емоции, но стане ли дума за изневяра, престъпленията на тялото излизат едни гърди напред. В името на чувствата решихме този път да насочим прожектора към емоционалната изневяра. Не си чувала за нея? А имала ли си тайна тръпка по някого, маскирана като приятелство – пита в априлския си брой сп. „Glamour?

Щом ще си говорим открито за изневе­рите, нека най-напред аз да вляза в изповедал­нята и да сложа карти­те на масата. Истори­ята е такава, че стане ли дума за вярност, пър­ва скачам и се потуп­вам гордо по рамото: „Аз никога на никого не съм изневерявала!“ После обаче правя пау­за, дълга колкото едно многоточие, и добавям „физически“. Е, браво на мен – не съм прави­ла секс с друг мъж, дока­то съм била във връзка, но затова пък съм има­ла уж платонични увле­чения зад гърба на поло­винката ми. Едва ли заслужавам медал само защото не съм превър­нала тези чувства в действия. Затова сега за първи път ще го кажа направо: „Изневерявала съм… емоционално.“ Помня добре как преди 4-5 години една вечер се прибрах вкъщи и ревах в скута на тогавашно­то ми гадже, защото „ имах един приятел в работата, не го познаваш, ъххх- хьмм, но той се оказа влюбен в мен, айййй, и вече не мога да си гово­ря с него“. Можеш да си предста­виш колко щастлив е бил моят любим да ми бърше сополите, про­ливани по адрес на друг мъж. Но истината е, че тогава аз вярвах в думи­ те си. Доста по-кьсно си дадох сметка, че съм имала емоционална афе­ра с този „приятел“ и съм се тръшкала тол­кова, защото ми е било тежко да я прекратя. Не знам как изобщо се стигна дотам. Обичах мъжа до себе си, имахме чудесна вече 3-4-годишна връзка. Просто така се случи, че в работа­та се запознах с едно момче, което страшно ми допадна, и бър­зо го почувствах изклю­чително близък. Беше в ерата на icq, така че поддържахме непрес­танна връзка през деня, обменяхме си какво ли не, песни, мисли, тай­ни, измислихме си пря­кори, имахме си свои шеги. Бях щастлива, че съм намерила нов прия­тел и go днес ми е труд­но да призная, че всъщ­ност флиртувахме. Той също имаше гадже, така че всичко ми се стру­ваше напълно легал­но, дори когато рабо­тех до полунощ, а той ми звънеше по телефо­на или идваше при мен да пием зелен чай и редбул и да си говорим глу­пости. Никога не сме се докосвали, но един ден усетих, че целувки- те емотикони, които си изпращаме, не са съв­сем анимационни. Казах му, че трябва да спрем и буквално скъсах всич­ко от раз. Тази съща­та вечер плаках, защо­то наистина болеше, но пред гаджето си насто­явах, че сме били „само приятели“. Да бе, да – интересно защо тогава съм го държала в тайна? Ако не си изпадала в подоб­на ситуация, значи си една на милион. Вероятно все­ки втори човек е влизал в капана на така нарече­ната емоционална изне­вяра, без дори да подози­ра, че съществува такъв термин. Психолозите и любовните консултанти обаче я познават добре и твърдят, че една емоционална афера може да бъде дори по-силна от сексуална­та и да нанесе по-големи щети на връзката ти. А най-лошото е, че това е лавина, която трудно . можеш да усетиш, преди да те помете.

Началото

Всичко започва безкрай­но невинно с разгово­ри, кафета, питиета след работа или словес­ни маратони в интер­нет, каквито на всич­ки са ни позволени. „Хей, и аз мога да имам прия­тели мъже“, казваш си и се радваш на задълбо­чаващите се контакти с господина, който те разсмива, разбира, под­крепя, въобще държи се като един истински пич. Естествено, че не вършиш нищо нередно, просто си споделяте и си прекарвате добре без нито една похотли­ва мисъл. Когато оба­че започнеш да чакаш с нетърпение тези срещи, искаш веднага да обсъ­диш всичко с него и се гласиш специално, преди да се видите, вече вър­виш по хлъзгавия път. В този момент вкъщи те чака един друг мъж, пред когото все по-ряд­ко си изливаш душата – защото току-що си я изляла другаде. Психотерапевтът Гари Нюман го казва съвсем прос­то: „Имаш емоционална афера тогава, кога­то търсиш да задоволиш емоционал­ните си I нужди не при чове­ка до теб, а при някой извън ваша­та връзка.“ Точ­но това правиш, кога­то споделяш истин­ски предимно с новия си приятел. „Ние имаме определено количество емоционална енергия – пояснява още Нюман. – И колкото повече от нея пръскаме извън връз­ката си, толкова по- малко остава за парт­ньора ни. Един ден прос­то няма да имаме и за двете.“

Състезанието

Ето как „невинната“ афера неусетно поставя на карта връзката ти с „мъж номер едно“. Защо­то краде от бремето, вниманието и близост­та ти с него. За капак неминуемо ще започ­неш да го сравняваш с „номер две“ и първият ще загуби състезанието – по простата причина, че носи ореол от бито­ви проблеми, досадни малки навици и все пак е леко износен от вре­мето. Но това далеч не означава, че с него така и така вече сте имали стари ръбове за изглаж­дане. Напротив, въз­можно е досега да не си си и помисляла, че между вас нещо куца. Лошото е, че точно това пред­стои. „С гаджето ми се разбирахме идеално, но изведнъж, след като се запознах с П., започнах да усещам, че нещо ми липсва от известно вре­ме и всъщност въобще не получавам нужното внимание“, сподели ми Л., още една жертва на емоционалната изневя­ра. Със сигурност в една връзка има някакви про- бойни, за да се намърда в нея трети човек, но точно заради него те допълнително зейват като огромни дупки в кашкавал. Милата А. накрая остана при офи­циалния си мъж, но няма да ти казвам колко вре­ме ги запълваха тези кра­тери.

Лъжата

Питаш се защо приема­ме всичко това толкова на сериозно? Ами защо­то е. Само си предста­ви, че ти си от потър­певшата страна и гадже­то ти вечно тича при някоя друга за съвет, внимание, да си говорят, да се посмеят. Отго­ре на всичко се виждат нонстоп, но ти нико­га не присъстваш. Точно така – има игра на кри­еница и тя е първият сигурен знак за назряваща емоционална афера. Така беше и в моята исто­рия: бях споменала с две думи, че имам нов симпа­тичен колега, но оттам насетне – пълна мъгла. Въпросът е защо, за бога, трябваше да крия, да премълчавам или директ­но да лъжа за срещите и отношенията си с моя нов „приятел“? Е, отго­ворът сега ми се стру­ва ясен – няма причина за тайни, ако всичко е чис­то и непорочно като сълзата на девица. Както добре знаем, поя­вят ли се лъжи в една връзка, срокът й на год­ност започва да изти­ча. Затова, вместо да си затваряш очите като мен, побързай да си направиш следния тест: отговори честно на въпроса ще бъдеш ли притеснена или засраме­на, ако любимият види как се държите с прия­теля ти, ако чуе как си говорите или разбере какво си пишете? В слу­чай че това ще те изпра­ви на нокти, може да си сигурна, че рано или къс­но балонът ще се спу­ка. Така се случи с една колежка, когато мъжът й случайно заварил отво­рен скайп разговор на общия им лаптоп и въобще не му се видял невинно-приятелски. Друга позната пък започ­на да страни от съпруга си, включително в спал­нята, защото можел да усети, че нещо става и даже се панираше да не вземе да изтърси нещо неуместно насън. Параноя? Не точно. Просто ако приятелството е прераснало в емоционална афера, колкото и да се самоубеждаваш в невин­ността си, отвътре те човърка, че вършиш нещо нередно. И внима­ние – заради това се въл­нуваш още повече.

Капанът

Ако дотук не съм те убедила, че това е игра с огъня, чуй какво казва експертът по връзките Стивън Стосни: „Кол­кото по-дълго продъл­жава една емоционална афера, толкова по-голям е шансът тя да стане физическа.“ Така де, ходе­нето по ръба на бръс­нача не може да продължава вечно! Разбира се, не е задължително да направиш фаталната крачка, но бъди сигур­на, че няма лесно връща­не назад. „Често емо­ционалните афери ста­ват направо обсесивни – пояснява Стосни, – защото, като не пра­вите секс, няма как да консумирате фантазии­те си.“ Е, добре дошла в блатото. Можеш да се окажеш заклеще­на в тази ситуация с години и да не нами­раш сили да спреш. Нас­коро четох изповедта на една жена, която не успява да се откопчи, дори след като съпру­гът й разбира. Гово­рят, обсъждат, тя се чувства адски виновна, но и до ден днешен не е прекъснала напълно кон­такта си със своя „при­ятел“. А именно спира­нето на всякаква кому­никация е най-доброто спасение, съветват ни специалистите. Защо­то, ако продължите връзката си, уж в някак­ви граници, това само ще ескалира напрежение­то и забраненият плод ще става все no-зрял и по-примамлив. От кам­банарията на собстве­ния си опит мога само да се съглася. Когато ножът опре до кокала, трябва да претеглиш нещата, да видиш какво имаш за губене и да избе­реш с кого от двамата си мъже искаш да бъдеш. После режеш, и точка.

Признанието

Лично аз вярвам, че направих гигантска глу­пост, като отворих дума за изневярата си пред гаджето ми. Защо­то знам, че ако аз бях от другата страна, щях да приема нещата много тежко. Също като мен повечето жени биха пре­глътнали по-леко някое пиянско „залитане с преспиване“, отколкото едно трезво „залитане с влюбване“ което под­лага на съмнения цялата им връзка. Според ста­тистиката обаче мъже­те са на другия полк>с – приемат далеч по-теж­ко физическата изневя­ра. Първо – защото ги удря по мъжественост­та. Второ – защото са по-първични и физиче­ските усещания са им по- близки. Трето – защото им пука главно никой да не ни пипа, а не с кого си говорим. И четвърто – защото визуализират акта стотици пъти в представите си и всеки път ги удря по мъжест­веността. При това положение сама прецени дали да признаеш емоционал­ната си изневяра, ако ти се случи. Може да си попаднала на мъж, кой­то е извън статисти­ката и ще бъде дълбо­ко наранен. Но го има и другия вариант – кошмарът да се окаже само в твоята глава, а отсреща да чуеш едно: „О, това ли било, а аз се притесних да не би да си спала с някого.“

 

5 признака, че вероятно имаш емоционална афера

  1. Стараеш се много над външния си вид преди среща със своя приятел мъж.
  2. Споделяш му повече подробности за деня си, отколкото на своя партньор.
  3. Минават ти романтични мисли като „О, това парче страшно ще му хареса“ или „Трябва да го доведа в този ресторант“.
  4. Не ти е комфортно да говориш за него с половинката си и започваш да се прикриваш.
  5. Признаваш си, че те привлича, но настояваш, че никога , не би стигнала до секс с него.

 

Десислава и Играта – Само приятели

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар