„Открих, че имам болест, предавана по полов път. Как да му кажа?“

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Стискаш зъби и му казваш. Направо, без увъртания и без изви­нения или обвине­ния. Не по телефо­на, не с есемес, не по скайп, не по имейл и естествено, не по фейсбук или туитър, а насаме. В зависи­мост от динамика­та на връзката ви дългосрочна, съжи­телство, сравнител­но нова, неангажираща – разговорът може да протече по много различни начи­ни, но най-важното е фокусът му да бъде в практическото раз­решаване на пробле­ма, а не в емоцио­налните му измере­ния. Говорете у дома, ако се чувстваш ком­фортно, или на пуб­лично място, къде­то все пак ще имате лично пространство, например в парк, ако по някаква причи­на се страхуваш от реакцията му. Диаг­нозата ти може да е напълно рутинна (трихомоназа, хламидия, гонорея), сериоз­на (сифилис) или наис­тина смразяваща, ако трябва да му съоб­щиш, че си ХИВ пози­тивна. Ако става дума за последното, на всяка цена помни, че позитивният ти статус не означава, че си болна от СПИН – някои хора остават само вирусоносители цял живот. Не пред­ставяй диагнозата си за „смъртна присъда“ – голям брой пациен­ти със СПИН живеят дълго и пълноценно, ако получават подхо­дящите медицински грижи. Ако видиш, че партньорът ти е съвършено паникьосан, изтъкни, че мъжете се заразяват по-трудно поради спецификата на ана­томията си.

ВАРИАНТ А

Във всички случаи всеки от двама ви може да се почувства застрашен или предаден, ако болестта бъде приета като доказателство за изневяра. Единственият начин този труден разговор да протече колкото се може по-малко мъчително, е да бъде посветен на споделянето на точна информация какво може да се направи оттук нататък – изследване, лечение и бъдеще на връзката. Кажи му, че такива неща се случват непрекъснато и че ако и двамата подходите зряло и разумно, ще можете да намерите най- добрия изход от едно лошо стечение на обстоятелства та. Бъди подготвена с информация за това какви са симптоми­те и последствията от болестта, къде трябва да отиде той, за да си направи изследвания (убесайт, адрес, телефон) и какъв е традицион­ният метод за лече­ние. Призови го да се изследва колкото се може по-бързо и пари­рай всякакви негови нападки с това, че към момента няма никакви доказател­ства кой кого е зара­зил.

ВАРИАНТ Б

Дори да си сигурна, че си се заразила от партньора си, опитай се да не се конфронтираш с него. Той вероятно ще бъде достатъчно сконфузен при новината – да го притискаш да признае похожденията си, само ще направи ситуацията още по-болезнена за теб. В зависимост от това колко сериозна е болестта и колко лесно е лечението й, трябва да помислиш дали да не уведомиш други хора – семейството си, други партньори, които той може да е имал, в случай че имаш основания да подозираш, че той няма да им каже, както и други партньори, които ти си имала. Ако се чудиш откъде да започнеш, можеш да позвъниш в Българската асоциа­ция по семейно пла­ниране и сексуално здраве (02/943 4677), в Центъра по сексуал­но здраве на сдруже­ние „Здраве без гра­ници“ (02/952 3399) или в сдружение „Асоциация за здра­ве и бъдеще“ (02/862 6079) за съвет къде в твоя район можеш да си направиш бър­зи и анонимни изслед­вания.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар