5 хитри начина да спрете подслушването на телефона ви

алкогард промоция

1.      Разберете дали някой подслушва телефона ви

Според сайта на Би Би Си всяка година във Великобритания се продават над 200 000 електронни средства за подслушване и скрити камери, които вероятно се използват от преслед­вачи, воайори, ревниви съпрузи и т. н. Купуването и продажбата на оборудва­не за подслушване не е незаконно във Великобритания, макар подслушването на телефон да се наказва с глоба от 1000 лири. В България не е законно, ос­вен ако не се извършва от органите на МВР след получаване от съответно раз­решение от съда.

Въпреки че като цяло е трудно да се намерят подслушвателните устройства, ние ви разкриваме един прост трик за проследяването им. Всички устройства предават на FM честота, така че могат да се засекат с малък портативен FM предавател. Той ще издаде висок, силен звук, ако преминете през вълните на подслушвателя. Устройството ще е там, където детекторът издава най-силен звук – това е доста аматьорски способ, но всъщност работи.

2.      Забранете неадресираните теле­фонни обаждания

Хапвате неделния си обяд, когато телефонът иззвънява. Хуквате да видите кой е и от другата страна някой – с раздразнен тон – ви пришпорва да си купите алуминиева дограма. Най-лесният начин да спрете подобни обаждания с цел продажба е, като се регистрирате за някаква префе­ренциална телефонна услуга (проверете какви възможностите предлагат мобил­ният или телефонният ви оператор) – така ще стане незаконно да ви се обаж­дат без ваше съгласие, включително от разни благотворителни, доброволчески и политически организации. Това обаче не означава, че ще спрат рекламните SMS съобщения с маркетингова цел, ос­вен ако не помолите изрично компания­та, която ги изпраща.

3.      „Мълчаливи“ телефонни обажда­ния

Също толкова неприятно е да полу­чите обаждания, при които телефонът звъни, но от другата страна се мълчи. Обяснението може да е безобидно: ня­кои „безмълвни“ обаждания се генери­рат от автоматична система, която на­бира повече абонати, отколкото опера­торите в Call центъра могат да поемат, така че невинаги това явление е притес­нително.

4.      Записани съобщения

Дразнещи са също маркетинговите и търговски съоб­щения, които са на запис. Компанията, която предлага по този начин услугите си, е длъжна да ги спре, ако поискате това от нея. Ако не можете да се свърже­те с нея, оплачете се в някой държавен орган.

5.      Пазете се от услуги с добавена стойност

Могат да са полезни или дори забавни, но подобни номера ще увели­чат телефонната ви сметка до небесата. Такива услуги, които предоставят ин­формация за прогнозата за времето, участие в различни игри, обмяна на съобщения, „розови телефони“ и т. н., обикновено започват с код 0900. Ако не искате някой от семейството ви да набира тези номера, свържете се с оператора си и ги ограни­чете. В България телефоните с кодове 0700 и 0800 са безплатни, така че ако са ви таксували грешно за използване на такъв номер, можете да се оплачете в Комисията за защита на потребителите.

 

 

4 начина да се защитите от кражба на самоличност

 

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар