5 хитри начина да спрете подслушването на телефона ви

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

1.      Разберете дали някой подслушва телефона ви

Според сайта на Би Би Си всяка година във Великобритания се продават над 200 000 електронни средства за подслушване и скрити камери, които вероятно се използват от преслед­вачи, воайори, ревниви съпрузи и т. н. Купуването и продажбата на оборудва­не за подслушване не е незаконно във Великобритания, макар подслушването на телефон да се наказва с глоба от 1000 лири. В България не е законно, ос­вен ако не се извършва от органите на МВР след получаване от съответно раз­решение от съда.

Въпреки че като цяло е трудно да се намерят подслушвателните устройства, ние ви разкриваме един прост трик за проследяването им. Всички устройства предават на FM честота, така че могат да се засекат с малък портативен FM предавател. Той ще издаде висок, силен звук, ако преминете през вълните на подслушвателя. Устройството ще е там, където детекторът издава най-силен звук – това е доста аматьорски способ, но всъщност работи.

2.      Забранете неадресираните теле­фонни обаждания

Хапвате неделния си обяд, когато телефонът иззвънява. Хуквате да видите кой е и от другата страна някой – с раздразнен тон – ви пришпорва да си купите алуминиева дограма. Най-лесният начин да спрете подобни обаждания с цел продажба е, като се регистрирате за някаква префе­ренциална телефонна услуга (проверете какви възможностите предлагат мобил­ният или телефонният ви оператор) – така ще стане незаконно да ви се обаж­дат без ваше съгласие, включително от разни благотворителни, доброволчески и политически организации. Това обаче не означава, че ще спрат рекламните SMS съобщения с маркетингова цел, ос­вен ако не помолите изрично компания­та, която ги изпраща.

3.      „Мълчаливи“ телефонни обажда­ния

Също толкова неприятно е да полу­чите обаждания, при които телефонът звъни, но от другата страна се мълчи. Обяснението може да е безобидно: ня­кои „безмълвни“ обаждания се генери­рат от автоматична система, която на­бира повече абонати, отколкото опера­торите в Call центъра могат да поемат, така че невинаги това явление е притес­нително.

4.      Записани съобщения

Дразнещи са също маркетинговите и търговски съоб­щения, които са на запис. Компанията, която предлага по този начин услугите си, е длъжна да ги спре, ако поискате това от нея. Ако не можете да се свърже­те с нея, оплачете се в някой държавен орган.

5.      Пазете се от услуги с добавена стойност

Могат да са полезни или дори забавни, но подобни номера ще увели­чат телефонната ви сметка до небесата. Такива услуги, които предоставят ин­формация за прогнозата за времето, участие в различни игри, обмяна на съобщения, „розови телефони“ и т. н., обикновено започват с код 0900. Ако не искате някой от семейството ви да набира тези номера, свържете се с оператора си и ги ограни­чете. В България телефоните с кодове 0700 и 0800 са безплатни, така че ако са ви таксували грешно за използване на такъв номер, можете да се оплачете в Комисията за защита на потребителите.

 

 

4 начина да се защитите от кражба на самоличност

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар