Защо мълчанието не работи…

Ако автоматично превключваш на пасивна агресия, когато нещата не станат както си искала, тогава имай npeдвид, че това само може да влоши отношенията ти с всеки.

Гаджето ти излиза да се забавля­ва сприятелите си твърде често, затова, когато иска да пра­вите секс, се правиш на уморена, за да му го върнеш. Приятелите ти не ти отделят достатъч­но внимание, затова започваш да пренебрегваш обажданията и съобщенията им. Не си полу­чила желаното от теб повише­ние в работата? Ще си отмъс­тиш на шефа, като закъсняваш 3а работа и прекарваш по-голя­мата част от деня във Facebook. Да, разбрахме, ти си бясна, но не искаш да си го кажеш директно – то пък кой ли успява да го напра­ви добре?! Но като проявяваш пасивна агресия, няма да си по­могнеш. Научи се да се справяш с дразнителите в живота с дос­тойнство и ще постигнеш то­ва, което наистина искаш.

 

„Ядосана съм на гаджето си“

Стела, 23, е с гаджето си от три години и има навика да му се сър­ди, когато се прибира по-късно, отколкото е обещал, особено ко­гато не й се е обадил предвари­телно, за да я предупреди; „Сър­дя му се с дни, а що се отнася до секса – няма никакъв шанс“, казва тя. Докато той прави неща, ко­ито я нараняват, ефектът ще е по-скоро обратният на това, ко­ето тя иска да постигне. Пасив- но-агресивното поведение обик­новено предизвиква пасивно-агресивна ответна реакция. Ако и двамата започнат да се сър­дят и избягват да си говорят, натрупаните гневни чувства може да ескалират и от двете страни, предупреждават психо­лозите. Стела има нужда да от­дели малко време, 3а да разбере как се чувства и след това да го­вори с гаджето си като употре­бява изречения с „A3″, 3а да му представи своята гледна точка. Ако тя каже: „Чувствам се не­сигурна и се притеснявам, кога­то не мога да се свържа с теб и се прибираш няколко часа по-къс- но, отколкото съм те очаквала“, вероятността партньорът ти да се почувства обвиняван и на­падан е много по-малка. Продъл­жи като му обясниш как искаш да постъпва в такива ситуации, с думите: „Ще се чувствам мно­го по-спокойна, ако ми пратиш едно съобщение, 3а да ми кажеш, че ще се закъснееш“ и го попи­тай „Съгласен ли си?“, 3а да се увериш, че е разбрал, че това е молба, а не заповед.

 

„Mразя работата си“

След три години в една компа­ния, Лара, 22, се чувства обезку­ражена, защото досега не е полу­чила нито веднъж похвала или признание за усърдната си рабо­та. „Шефката ми показва един­ствено грешките ми. Никога не признава успехите ми“, оплаква се тя. Лара е решила да си от­мъсти, като му отпусне края, закъснява за работа, тръгва си по-рано и отговаря лаконично на въпросите.

Реално, със стачката си Лара проиграва шансовете си за пови­шение. Нейното поведение до­ри може да бъде определено ка­то проява на незрялост. Това не само че няма да се хареса на шефа й, но и на колегите й, защото за­ради нея те отнасят допълни­телно работа.

Ако си в подобно положение, по-доброто решение е да се опиташ да обясниш на шефа си, че имаш повече амбиции в ня­коя област, за да го има пред­вид. Бързото повишение – в ка­риерата или на парите – засега е малко вероятно, но заявявайки своите амбиции и готовност да работиш усърдно въпреки ситу­ацията, ще ти даде нещо, към което да се стремиш.

 

Най-добрата ми приятелка ме игнорира

Ралица, 24, била неразделна с най- добрата си приятелка, Михаела, 23 – докато Михаела не получи­ла предложение за бълнуваща но­ва работа. „Изведнъж тя стана непрестанно заета или все изли­заше с новите си колежки – цупи се Ралица. – Говорих с нея, че се чувствам пренебрегната, но тя продължи да е винаги заета, за­това и аз започнах да бъда заета за нея“. Това означава, че е игно­рирала обажданията и съобще­нията на Михаела.

Това, което изглежда очевид­но за един човек, може да не бъде такова за друг и Михаела може би не забелязва или дори се чув­ства облекчена, че Ралица е също толкова заета, защото така оп­равдава собствената си липса на време. В случай че Михаела разбе­ре как се чувства Ралица, Ралица рискува да не може да се изясни с нея, особено предвид нейното ограничено свободно време.

В такава ситуация трябва да си откровена с приятелката си. Ако имаш нужда от поне един телефонен разговор веднъж сед­мично и среща на живо на всеки две седмици, й го кажи направо. Понякога, когато казваме неща, като „Искам да прекарваме пове­че време заедно“, на другия човек му е трудно да разбере какво означава „повече“. Освен това мо­же би е време да бъдеш силна и да преодолееш случващото се. Пси­холозите са убедени, че ако прия­телите ти са заети с гаджета­та си или с работа, това е шанс за теб да си спечелиш свобода. Свободното време е на приливи и отливи, като отливите преоб­ладават колкото повече пораст­ваш – връзките и работата по­глъщат по-голямата част от времето ти и имаш нужда от свои собствени интереси, за да се чувстваш щастлива – споделят в сп. „Cosmopolitan”.

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар