Изолираното хлапе има повече шансове за себепознание