Защо жените симулират оргазъм?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Всеизвестно е, че жените често симулират оргазъм. Но защо представителките на нежния пол са принудени на такива крайности и как да се справят с този проблем?

simulirane

Всички знаем, че човекът е създаден, за да получава удоволствие и да се радва на живота. И едно от нещата, които ни носи радост, е сексът. Но той може да бъде както източник на удовол­ствие, така и повод за разо­чарование.

 

Радост или услуга?

Интимният живот поняко­га носи радост, а понякога – много разочарования. Това се дължи на липсата на лю­бов, емоционален стрес, психични преживявания, физически заболявания, страхове, а често и обиди. Но за да не заподозре мъжът всичките тези пробле­ми, една жена може да изиг­рае ролята на страстна лю­бовница. Да го доведе до ше­метна кулминация, да се преструва, че самата тя е във възторг от прекараното време с него в леглото, и накрая да остане сама с мислите си. Ден след ден тя се преструва пред любимия, без да подозира за възмож­ните последици. Но физичес­кото и емоционалното й състояние могат значително да се влошат и дори да до­ведат до депресия.

 

Награда за мъжа

Когато в леглотоедин мъж се старае и полага усилия да достави удоволствие на же­ната, която по някаква при­чина не може да го получи напълно, тя симулира оргазъм, защото се чувства длъжна пред него. В крайна сметка всеки мъж обича да гледа екстаза и пълната на­слада на своята любима! А такава любовница не може да си позволи да разочаро­ва партньора.

 

За да приключи всичко по-бързо

Когато жената е изпълне­на с негодувание към съпру­га си или е физически умо­рена, може да се съгласи да прави секс, но ще стори всичко по силите си за бързото приключване на акта. И всички знаем, че от емоционалните й стенания мъжът с радост свършва. Така че този хитър ход е в арсенала на много жени, изпадали в подобна ситуа­ция.

 

Липсата на способност да стигне до оргазъм

Жените, които имат про­блеми с оргазма, често не желаят да споделят това с половинката си. Вместо да проведат откровен разговор, много дами предпочитат да симулират оргазъм. Това е голяма грешка. В крайна сметка е възможно про­блемът да се реши заедно с партньора Ако не се споде­ли, той само ще се влоши.

 

Какво трябва да се направи?

Всички горепосочени си­туации, пред които са изпра­вени жените, имат един от­говор: най-важна е комуни­кацията с партньора. Да се говори с него спокойно и честно не само за интимния живот, а и за чувствата, не­годуванието, стреса и умо­рата. Тогава той със сигур­ност ще прояви разбиране и ще помогне на жената до себе си да се справят заед­но. Това особено важи за жените, които не са в състо­яние да достигнат до оргазъм. Може би парт­ньорът просто не знае как да ви донесе максимално удо­волствие? Тогава откровено му подскажете правилния път, доверете му се и със сигурност много от интимни­те ви проблеми ще се решат.

 

 

Внимание! Тези 3 неща издават, че симулирате оргазъм!

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар