Д-р Врабчев отговаря кои са афродизиаците в двойката

Много съм чела за афродизиаците, д-р Врабчев, и знам, че те оказват влияние на половия живот. Честно казано, не вярвах много, докато не го почувствах на собствения си гръб. Говоря за босилека. Откакто приготвям на мъжа си домати с босилек всяка вечер, той направо пощуря. Смешно може да ви е, но понякога не издържам на активността му. Сигурно и аз трябва да прибегна до афродизиаци. Какво ще ми препоръчате?

Лидия, 26 г.

afrodiziak

Здравейте! Това е доста популярна тема напос­ледък според мен, особе­но в сутрешните предава­ния на почти всички теле­визии. Ако не ми вярвате, пожертвайте си една сут­рин и застанете с дистан­ционното пред екрана. Специалисти по всичко го­ворят най-вече за секс и за афродизиаци. И ги из­брояват. И претендират за едно извънредно чудот­ворно въздействие върху половата система на мъжа и жената. Даже има и кар­тинки. И таблици. И се ци­тират мнения на учени от цял свят. Само дето не се казва в кои точно универ­ситети по света работят тези светила, ама… карай! После следват най-разно­образни кулинарни преда­вания с конкретни рецеп­ти. И пак съвети какво точ­но да се сготви, защото било много полезно и най-вече – страхотен афроди­зиак, който прави от мъжа и жената тигри в леглото. Е, дали са наистина тигри – не знам, но знам, че въпреки всичко не оста­вам без пациенти.

Не, не съм против упот­ребата на афродизиаци, но си има принцип – нищо не бива да се взима без нужда, особено когато в леглото нещата са си на­ред. Та от какъв зор да ги употребяваме тогава? За малко разнообразие – да, може, но ей така, само за настроение и, разбира се, с усмивка. Какво всъщност е афродизиак?

Откакто съществува чо­вечеството, винаги се е търсило онова вълшебно средство, което да гаран­тира на всяка цена и при всички обстоятелства една перфектна полова възбуда и при мъжете, и при жените. Но тук се на­месвам аз – професиона­листът, и то много отрезвяващо. Да, афродизиакьт средство, което помага за по-качествена изява на мъжа и жената в половата двойка, но той в никакъв случай не лекува. Не е ле­карство за този или онзи сексуален проблем. Каз­вам това, защото двете понятия се бъркат. И още нещо – ако искате едно средство да ви подейства като афродизиак, то това ще стане само ако силно вярвате в него. А за тези от вас, които пък са си малко песимисти по при­рода и не са съвсем убе­дени в каузата, казвам -нищо не ви коства да опи­тате. Ако не помогне, то поне няма да ви навреди.

Днес съществуват, об­разно казано, над 900 еликсира за човешката любов. Това никак не е случайно. А търсенето продължава, пък и както е казано: Който търси – на­мира!

Няма да се спирам на всички видове вещества, известни като афродизиа­ци – става дума предимно за зеленчуци, плодове, месо, морски дарове, шо­колад, мед, подправки и алкохолни напитки. Но ще се спра, разбира се, на ва­шия случай.

Има една древна при­казка, че щастието в лег­лото минава през кухнята. И по-точно – през стомаха на мъжа. Преди, като съм я чувал, я възприемах с ус­мивка. Но дойде и за мен времето на истината. Зна­ете ли, че се оказа вярно това предположение. За­щото пак учени са откри­ли в храносмилателния тракт наличие на онези клетки, които в централна­та нервна система произ­веждат хормоните на ща­стието. И когато се любим, тези клетки функционират много интензивно. В ре­зултат – партньорите са щастливи един с друг. Но що щат тези клетчици и в храносмилателния тракт, особено на мъжа? Ами те и там си действат по същия начин. Пак си про­извеждат хормоните на щастието, но провокирани от една апетитна храна, приготвена от любимата жена. Ето защо вие сте уличила точната рецепта за своя съпруг. Но лично аз считам, че каквото сгот­ви една жена за съпруга си, ако го прави с много обич и любов, ефектът ще бъде същият. Особено ако пък става въпрос за люби­мото му ястие, което е опитвал като дете в кухня­та на баба. Да, така е, и тук спор не може да има, поне от мъжка гледна точка. Нали? Но аз се питам вие защо се тревожите и не сте щастлива от кулинар­ните си умения, по-точно от техните последици? Моля ви – приемете всич­ко това от хубавата му страна. А И според мен ня­мате нужда от афродизи­ак. Винаги съм казвал, че най-важното за една жена е да бъде желана. А, види се, че вие сте желана. Ами тогава се отпуснете в пре­гръдките му. И винаги, ко­гато той ви люби, прежи­вявайте с хубаво тези ми­гове. Не е нужно да сте ак­тивна постоянно. Просто след финала му казвайте: Благодаря ти, скъпи, за ху­бавото, с което ме дари и този път. Това е предос­татъчно за него. Та какъв по-добър афродизиак, Боже, от страстните мъжки прегръдки и целув­ки за една жена? Мога, разбира се, да ви кажа какво е въздействието върху организма на жената на следните продукти: шоколад, мед, ванилия, ба­нани и цитрусови плодове, но не ви познавам лично. Според мен обаче лекар, който не познава лично пациента, а съветва, пра­ви първата крачка към на­рушаване на лекарската клетва.

Мислейки за вас, дока­то пишех отговора, взех, че се сетих. Какво ще ка­жете, ако предложите на съпруга си стимулиране, докато се любите, на една палитра от вашите ероген­ни зони? Повярвайте ми, това ще е нещо фантастич­но за вас. И ще ви е по-хубаво от всякакви афро­дизиаци. Кои ще бъдат тези ерогенни зони? Ами всички по тялото ви – от месестата част на ухото, та чак до палците на кра­ката. Опитайте и няма да сбъркате. Защото тялото на жената си е една свое­образна арфа на нейната еротичност. Важното е тя да научи партньора си да свири на тази арфа.

 

Афродизиак от природата!

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар